વરસાદના છાંટા શીખવે છે કે...

વરસાદના છાંટા શીખવે છે કે
જિંદગીની સૌથી અદભૂત ક્ષણો પકડી શકાતી નથી,
ફક્ત માણી શકાય છે....

શુભ સવાર
જય સ્વામીનારાયણ

Post a Comment

0 Comments