વરસાદના છાંટા શીખવે છે કે...

વરસાદના છાંટા શીખવે છે કે
જિંદગીની સૌથી અદભૂત ક્ષણો પકડી શકાતી નથી,
ફક્ત માણી શકાય છે....

શુભ સવાર
જય સ્વામીનારાયણ

Related Posts

વરસાદના છાંટા શીખવે છે કે...
4/ 5
Oleh