મેં ભગવાન નો દરવાજો ખખડાવ્યો

#સુપ્રભાત
મેં ભગવાન નો દરવાજો ખખડાવ્યો
તો અવાઝ આવ્યો
શું જોવે છે
મેં કીધું ભરપૂર આયુષ્ય
અને
સુખ જોવે છે
તો અવાઝ આવ્યો
કોના માટે ?
મેં કીધું
અત્યારે જે આ મેસેજ વાંચી રહ્યો છે
તે મીઠા વ્યક્તિ માટે...

*GOOD MORNING*

Post a Comment

0 Comments